Members | Sign In
Firmware và tài liệu của TizzBird > Firmware TizzBird F30
avatar

TizzBird F30 Firmware v1.12.111220

posted Dec 23, 2011 10:46:02 by tranduchieu@tanthanh.biz
Firmware Download : [Firmware]

Đây là phiên bản firmware 1.12.111220. Ở phiên bản này, chúng tôi bổ xung phần duyệt mạng, duyệt nhiều ổ đĩa mạng và hoàn thiện thao tác tập tin(NETWORK BROWSER, MULITPLE NETWORK DRIVES & IMPROVED FILE OPERATION). Chúng tôi cũng cung cấp phần mềm TizzNFS (Là chương trình NFS Server dành cho PC). Bản firmware trước là 1.11.111209
Nếu máy của bạn đã cài đặt firmware phiên bản 1.07 hay sau đó, bạn sẽ nhận được thông báo tự động và có thể được cập nhật bằng cách chọn từ menu CÀI ĐẶT (SETTING BROWSER) -> HỆ THỐNG (SYSTEM) -> CẬP NHẬT FIRMWARE (FIRMWARE UPDATE). Nếu không thể cập nhật trực tuyến (OTA), Vui lòng tải về firmware và chủ động nâng cấp.

[Changes]
1. Changes in SYSTEM / MEDIA PLAYBACK

1) Supports automatic network server browsing (IP address, Server Name and Export folders) for both SAMBA and NFS.
2) Supports multiple network drives.
3) Supports automatic re-attachment of network drive when wake-up from suspend (stand-by) mode.
4) Provides intuitive & high performance TizzNFS for PC-folder sharing.

2. Changes in the USER INTERFACE

1) Improves FILE OPERATION at FILE BROWSER. More intuitive, more versatile & more consistent.
2) Adds network browsing user interface at settings browser.
3) Speed-up the settings & app browser scroll speed by un-tilting the browser pane.
4) Changes the PREV button behavior
- Pressing PREV button at chapter will bring the playback position to the start of current chapter.
- Pressing PREV button again within 3 seconds, the playback position will move to previous chapter.
5) Fixes minor bugs. (Screen save/ un-tagged music information)
[Last edited Dec 23, 2011 11:01:38]
This topic has been locked by a moderator, you can no longer reply.