Members | Sign In
Firmware và tài liệu của TizzBird > Các tài liệu dùng cho TizzBird
avatar

Hướng dẫn tùy chỉnh TizzBird khi khởi động

posted Apr 12, 2012 13:06:21 by tranduchieu@tanthanh.biz
Tài liệu này hướng dẫn tùy chỉnh TizzBird theo ý của người dùng khi khởi động bật máy:
Firmware Rev 2.12 or later – for F10/ F11/ F20/ F30
Firmware Rev 3.14 or later – for N1/ F13

- Thay đổi giao diện, icon,...
- Tự động phát lại video, hình ảnh, âm nhạc... (Nhấn vào đây để tải về file mẫu)
- Tự động cài đặt ứng dụng, tự động chạy ứng dụng... (Nhấn vào đây để tải về file mẫu)
- Tự động điều chỉnh tỷ lệ vùng hiển thị trên màn hình... (Nhấn vào đây để tải về file mẫu)

Tài liệu (Tháng 1/2013) tải ở đây: Tải tài liệu
[Last edited Mar 14, 2013 05:15:02]
This topic has been locked by a moderator, you can no longer reply.