Members | Sign In
Firmware và tài liệu của TizzBird > Phần mềm tiện ích của TizzBird
avatar

TizzRemote dành cho Android phone

posted May 17, 2012 02:09:36 by tranduchieu@tanthanh.biz
Nhấn vào đây để tải file apk TizzRemote.

TizzRemote là ứng dụng dành cho máy điện thoại dùng Android OS.
Khi kết nối máy điện thoại Android vào mạng Wifi cùng với TizzBird, khi đó, ứng dụng TizzRemote sẽ biến máy điện thoại thành điều khiển từ xa, mouse và keyboard để điều khiển hay nhập liệu cho TizzBird.
[Last edited Jul 20, 2012 02:51:13]
This topic has been locked by a moderator, you can no longer reply.