Members | Sign In
Firmware và tài liệu của TizzBird > Firmware TizzBird F20
avatar

TizzBird F20 Firmware v2.02.120807

posted Aug 08, 2012 11:26:17 by tranduchieu@tanthanh.biz
Firmware Download : [Firmware V2.02]

Firmware 2.02 chính thức được phát hành cho các model TizzBird F10/ F11/ F20/ F30. Phiên bản này sửa lỗi kết nối mạng giao thức Samba và hoàn thiện tính tương thích khi phát lại BD Remux. firmware có thể cập nhật trực tuyến (OTA).

[Thay_đổi_ở_phiên_bản_2.02.120807]

1) Fixes Samba connection problem of Rev 2.00 and 2.01.
2) Fixes BD backup compatibility problem (Legendary of Assassin BD Remux).
3) Fixes external subtitle switching problem of BD backup.
4) Fixes remaining SRT subtitle problem.
5) Fixes MUSIC album art problem when browsing NETWORK DRIVE.
[Last edited Aug 08, 2012 11:55:07]
This topic has been locked by a moderator, you can no longer reply.