Members | Sign In
Firmware và tài liệu của TizzBird > Các tài liệu dùng cho TizzBird
avatar

Hướng dẫn khôi phục hệ thống firmware TizzBird: TizzBird System Recovery Guide

posted Oct 20, 2012 08:54:11 by tranduchieu@tanthanh.biz
Tài liệu này hướng dẫn khôi phục firmware cho TizzBird trong trường hợp vì một lý do nào đó mà máy không thể khởi động được.

Tải về tại đây: TizzBird System Recovery Guide
[Last edited Oct 23, 2012 08:49:17]
This topic has been locked by a moderator, you can no longer reply.